ARTICLES - ENGLISH/PUNJABI

Review of Jup Banee Part 6 (You Tube Videos)

Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 6

 • ੴ Ek Oangkar (One God)
 • SGGS 83

ਸਿਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ॥ ਪਉੜੀ ॥

ਹਰਿ ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕੋ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ॥

ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰੁ ਇਕੋ ਹਰਿ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ਡਰੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ॥

ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਰਖੈ ਬਾਹਰਿ ਘਰਿ ॥

ਹਰਿ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਉ ਬਿਖਮੁ ਤਰਿ ॥੧॥

Sri Rag Kee Vaar Mehla 4 Saloka Naal. Pauree

Har Eko Karta Ek, Eko Deeban Har.

Har Eksey Da Hai Amar, Eko Har Chit Dhar.

Har Tis Bin Koey Nahey, Darr Bhram Bhao Door Kar.

Har Tis No Salahe, Jey Tudh Rakhey Bahar Ghar.

 

 

 • ਸਤਿ ਨਾਮੁ Sat Naam (The One God In Existence)
 • ਸਤਿ Sat (Origin : Satya from Sanskrit) – In Real Existence
 • ਨਾਮੁ Naam – Virtue/Standing (ONE with Virtue)
 • Sat Naam – The One God who is in One Existence
 • First (primary/standing) virtue is that He, The ONE God, is in One Existence
 • If the One God’s EXISTENCE /STANDING is NOT accepted, then all else is in vain.
 • SGGS 284

ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥

Roop Sat Ja Ka Sat Asthan. Purakh Sat Keval Pardhan.

ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥ ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥

Sat Karam Ja Kee Rachna Sat. Mool Sat Sat Utpat.

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥

Aap Sat Keea Sabh Sat. Apey Janey Apnee Mitt Gatt.

 • ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ Karta Purakh (The Creator Being)
 • ਕਰਤਾ Karta = Creator
 • ਪੁਰਖੁ Purakh = Being
 • SGGS 685

ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ॥ ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਕੈਸੇ ॥

Sunn Mandal Ek Jogi Baisey. Naar Na Purakh Kaho Kou Kaisey. (Ek Jogi refers to God)

 • SGGS 1427

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥

Ghat Ghat Mey Har Ju Bsay Santan Kaheo Pukaar.

Kaho Nanak Tey Bhaj Mnaa Baho Nidh Utrey Paar.

 • SGGS 11

ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥

Jin Seveay Jin Seveay Mera Har Jee Tey Har Har Roop Samasi.

 • SGGS 13

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

Sabh Meh Jot Jot Hai Soey. Tis Dey Chanan Sabh Mein Chanan Hoey.

 • SGGS 83-84

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੇ ਸੁ ਬੰਦਾ ਹੋਇ ॥

ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ ਜਾ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸਰੈ ਸਰੀਅਤਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੁ ॥

ਸਿਦਕੁ ਕਰਿ ਸਿਜਦਾ ਮਨੁ ਕਰਿ ਮਖਸੂਦੁ ॥ ਜਿਹ ਧਿਰਿ ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਧਿਰਿ ਮਉਜੂਦੁ ॥੧॥

Salok M:4

Kudrat Kar Kay Vaseya Soe. Vakhat Vichare So Banda

Hoe. Kudrat Hai Keemat Nahi Paye. Ja Keemat Paye Ta

Kahe Na Jaye.

Sarreh Sareeat Kareh Bichar. Bin Buje Kaise Paveh Par.

Sidak Kar Sijda Munn Kar Makhsood.

Jheh Dhir Dekha Teh Dhir Maujood.

 • ਨਿਰਭਉ Nirbhau (Without Fear/Fearless)
 • ਨਿਰ Nir = Without
 • ਭਉ Bhau = Fear
 • SGGS 11

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥

Jin Nirbhau Jin Har Nirbhau Dhiaya Ji Tin Ka Bhao Sabh

Gvasee.

 • SGGS 293

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ Nirbhau Jpay Sagal Bhao Mitey.

 • SGGS 1427

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥

Bhay Kaho Kao Det Neh Neh Bhey Manat Aan.

 • SGGS 83

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ਡਰੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ॥

ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਰਖੈ ਬਾਹਰਿ ਘਰਿ ॥

Har Tis Bin Koey Nahey Darr Bhram Bhao Door Kar.

Har Tis No Salahe Jey Tudh Rakhey Bahar Ghar.

 • ਨਿਰਵੈਰੁ Nirvair (Without Enemity/ Enemyless)
 • ਨਿਰ Nir = Without
 • ਵੈਰੁ Vair = Enmity
 • SGGS 302

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਦਰਹੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ਸਭੁ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਸੋਇ ॥

ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ ਚਲਾਇਦੇ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਤਿਸਟਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥

M : 4 Satgur Data Dyal Hai Jis No Dya Sda Hoey.

Satgur Androh Nirvair Hai Sabh Dekhey Bhram Ek Soe.

Nirvaira Nal Jey Vair Chalayede Tin Vicho Tistiya Na Koey.

Satgur Sabhna Da Bhla Manayenda Tis Da Bura Kion Hoey.

 • ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ Akaal Moorat (The One God is Timeless,Spaceless, Formless)
 • ਕਾਲ Kaal = time/space
 • ਅ + ਕਾਲ A+ Kaal = Timeless, Spaceless
 • ਮੂਰਤਿ Moorat = Form
 • SGGS 864

ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥

Gur Kee Moorat Munn Meh Dhyaan.

Gur Kay Shabd Mantar Munn Maan.

Accept the message (mantar) of the Guru and ingrain it deeply within your mind by focussing on the shabad.

 • ਅਜੂਨੀ Ajooni (The One God does NOT take Life Forms)
 • ਜੂਨੀ Jooni = life form
 • ਅ + ਜੂਨੀ A + Jooni = without life form
 • ਸੈਭੰ Saibhung (The One God is Self Created)
 • ਸੈ Sai = self
 • ਭੰ Bhung = create
 • SGGS 463

ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥

ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥

Apeeney Aap Sajeyo Apeeney Racheyo Nao.

Duee Kudrat Sajeeay Kar Asan Ditho Chao.

 • 7 Virtues of The One God in the Preamble in Jup Banee
 • Seven virtues of the ONE God are from ੴ Ek Oangkar to ਸੈਭੰ Saibhung.
 • The depictions of God’s Virtues ends at ਸੈਭੰ Saibhung.
 • Next word ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ Gur Parsaad is NOT a virtue of God.
 • ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ Gur Parsaad (Blessings and Grace of the Guru)
 • the Preamble ends at ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ Gur Parsaad
 • ਪ੍ਰਸਾਦਿ Parsaad = Blessings, Grace (Kirpa, Bakhsish)
 • ਗੁਰ Gur = Guru
 • ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ Gur Parsaad = Through the Blessings of the Guru

(Gur di kirpa duara)

 • Question : How to realize The One God of Sikhi whose 7 Virtues are listed?
 • Answer is in ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ Gur Parsaad (Through the Blessings of the Guru)
 • Summary of The Preamble in Jup Banee

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ek Oaangkar Sat Naam Karta Purakh Nirbhau Nirvair Akaal Moorat Ajooni Saibhung Gur Parsaad.

 • The One Omnipresent God who is in Existence, who is the Creator Being, Fearless and without Enmity, Timeless and Formless, Does Not take Life Forms, and who is Self-

Created, is Realized through the Blessings and Grace (Enlightenment) of the Guru.

 • Guru (Shabad)

Whose Blessings /Grace? = the Guru

Who is Guru? = Shabad

Whose blessing? = Shabad’s Blessings

 • What is MEANT by Shabad/s Blessings?

Sooj /Samaj = Understanding

Booj = Realization

Gian = Knowing

Thian = Enlightenment

Baneeye = Becoming